Har ni svårt att hänga med i alla fackuttryck som bankerna använder sig av? Vi har skapat en ordlista med de vanligaste uttrycken inom bankvärlden.

Ackord:
Ackord används oftast när en skuld skall skrivas ner hos ett kreditinstitut. Om man har svårt att betala skulderna kan de upprätta ett ackord där både låntagare och långivare är överens om när och hur mycket av skulden som ska betalas av.

Amortering:
Detta är det belopp som man betalar till sin skuld. Alltså exklusive ränta. Endast den delen som drar ner skulden. Låt säga att man amorterar 2000 kr , då dras 2000 kr av den skulden som finns. Varje månad så ser man på sin faktura att det står amortering, ränta och kanske även andra tillkommande avgifter.

Anstånd:
Har man ingen möjlighet att betala in skulden på det angivna datumet kan man då få anstånd om att betala vid ett senare tillfälle. Observera att det är varje kreditgivare som tar det beslutet.

Avgift:
Det kan finnas andra delar i en skuld som ej är ränta eller amortering. Denna summa kallas då ofta avgift.

Bestridande:
Om man får ett betalningskrav som man ej anser är korrekt kan man lämna in ett bestridande på fakuran eller skulden. Det kan vara att man fått en felaktig avi som redan är betald. Det kan också vara att man man anser att fakturan är fel då varan/tjänsten ej levererats enligt överenskommelse.

Betalningsanmärkningar:
Detta är något som man skall akta sig för. Att få en betalningsanmärkning kan ställa till med mycket problem i livet. Man får då svårt att ta lån, telefonabbonnemang eller till och med svårt att hyra en bostad. Man kan få en betalningsanmärkning om man inte har betalat sin skuld till kreditgivaren eller till inkassobolaget och ärendet lämnats vidare till kronofogdemyndigheten. Anmärkningen finns kvar så länge skulden ligger kvar hos kronofogdemyndigheten och tre år efter det att hela summan blivit betald.

Betalningsföreläggande:
Betalningsföreläggande kan ett bolag ansöka om för att kräva in pengar för en faktura med kronofogdens hjälp. Detta kan de göra om inte en räkning blivit betald efter påminnelser och krav. Då hjälper kronofogdemyndigheten till att kräva skulden av den som ska betala.

Blancolån:
Ett blancolån definieras som ett lån som ofta endast privatpersoner kan ta utan att behöva lämna någon säkerhet till kreditgivaren i form av bil eller fastighet.

Borgenär:
En borgenär är de/den som lånar ut pengar. En borgenär är då oftast till exempel en bank eller ett kreditgivar företag.

Bottenlån:
När man lånar pengar till en bostad består oftast det lånet av två lån, ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet är den delen av huslånet som har lägst ränta.

Dröjsmålsränta:
Om räkningen ej betalats i tid så har kreditgivaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta eller en förseningsavgift.

Exekutiv åtgärd:
Om man ej kunnat betala sina skulder kan kronofogde myndigheten gör en utmätning hos personen. De tittar då på vilka tillgångar personen har både ekonomiskt och materiellt. Finns det något av värde eller att inkomsten överstiger uträknat existensminimum så görs då en utmätning på antingen privat egendom eller inkomst för att på så sätt reglera skulden.

Föreläggande:
Detta används när man har en obetald skuld hos någon, exempelvis kronofogdemyndigheten. Det skickas då ut ett föreläggande till den som ska betala skulden. Enkelt förklarat så är det ungefär som att få ett krav.

Fodran:
Fodran är ett annat ord för skuld. Om man har tagit ett lån hos en kreditgivare så har denne en fodran till den person som tagit lånet.

God man:
En god man utses av till exempel tingsrätten för att hjälpa en annan person med sin ekonomi och ekonomiska frågor. Den gode mannen har då genom att ingå ett avtal fått en fullmakt att hantera huvudmannens pengar. Huvudmannen får då hjälp att betala räkningar, uttag av pengar av sin gode man. En god man utses oftast vid sjukdom eller annat omyndigförklarande där huvudmannen behöver hjälp.

Inkomst:
En inkomst är enkelt förklarat ett bruttoinflöde av pengar.

Inflation:
Inflation betyder att prisnivån ökar på tjänster/varor vilket innebär att penningvärdet då minskar. I Sverige mäts inflationen via Konsumentprisindexet.

Juridisk person
En juridisk person brukar ofast betecknas vara ett aktiebolag, handelsbolag, föreningar eller stiftelser.

Konjunktur cykler
Svängningar i ekonomin. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturer. Vanligen är en konjunkturcykel mellan fyra och åtta år lång.

Kreditförlust
En kreditförlust är den förlust som ett kreditinstitut eller bank gör när låntagaren inte kan betala av sitt lån.

Kreditscore:
Kreditinstitut använder detta begrepp för att se hur kreditvärdig en person är. Det är många olika aspekter som de tar hänsyn till men bland annat vilken inkomst man har sett till utgifterna.

Realränta
Realränta är en ränta som justeras för inflationens påverkan.

Styrränta
Styrräntan är satt av riksbanken och den kallas också för reporäntan och det är den räntan som bestämmer vilka räntor bankerna sätter när man lånar eller placerar pengar.