Aktieutdelning

Här listar vi de bolag som har aktieutdelning de närmsta månaderna. Vi listar dem efter datum, företag och utdelning i kronor.
 
 

Se alla aktieutdelningar för 2023 här!

 

FAQ

När ska man äga aktie för att få utdelning?

För att få utdelning på en aktie måste man äga den aktien på det så kallade utdelningsdagen, vilket är den dag som företaget har bestämt att betala utdelningen till aktieägarna. Detta datumet bestäms vanligtvis av företagets styrelse och är oftast några veckor efter företagets årsstämma. Det är viktigt att notera att man inte kan köpa aktien på utdelningsdagen och fortfarande få utdelning för den period som utdelningen avser. Istället måste man äga aktien innan utdelningsdagen för att få rätt till utdelning.

Hur länge måste man äga en aktie för att ta del av utdelningen?

Tiden man måste äga en aktie för att ta del av utdelningen kallas avstämningsdagen, vilket är den dag då företaget fastställer vilka aktieägare som är berättigade till utdelningen. Avstämningsdagen bestäms vanligtvis av företagets styrelse och kan vara några dagar till några veckor före utdelningsdagen. För att vara berättigad till utdelningen måste man äga aktien senast på avstämningsdagen. Detta innebär att man måste köpa aktien senast på dagen innan avstämningsdagen för att ha rätt till utdelningen. Efter avstämningsdagen kan man sälja aktien utan att förlora rätten till utdelningen.

Är det skatt på utdelning i Sverige?

Ja, det finns skatt på utdelning i Sverige. Utdelning räknas som en form av kapitalinkomst och beskattas med en viss procentsats beroende på storleken på utdelningen och aktieägarens marginalskattesats. För svenska aktiebolag är utdelningar upp till ett visst belopp skattefria, men utdelningar över detta belopp beskattas enligt den så kallade schablonmetoden.

Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?

Efter en utdelning minskar aktiekursen normalt sett med det belopp som utdelningen var värd. Detta beror på att företagets totala värde minskar med utdelningsbeloppet när företaget delar ut pengar till aktieägarna. Ett exempel: om en aktie handlas till 100 kronor och företaget beslutar om en utdelning på 5 kronor per aktie, kan man förvänta sig att aktiekursen efter utdelningen sjunker till cirka 95 kronor, allt annat lika. Det är dock viktigt att notera att aktiekursen kan påverkas av många faktorer utöver utdelningen, inklusive marknadsförhållanden, företagets finansiella resultat och framtidsutsikter.

Kan man leva enbart på utdelningsaktier?

Det är möjligt att leva på utdelningsaktier, men det beror på flera faktorer som till exempel storleken på investeringen, utdelningens storlek och stabilitet, samt investerarens utgifter och finansiella mål. För att leva på utdelningsaktier kan det krävas en betydande investering och en portfölj som är noggrant diversifierad över olika sektorer och regioner. Det är också viktigt att välja företag som har en stabil utdelningshistorik och utdelningsandel, och som har en god finansiell hälsa och starka framtidsutsikter. Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar på utdelningsavkastningen, eftersom utdelningarna kan variera över tid och inte alltid kan förväntas vara stabila och tillförlitliga.

Vad innebär X-dagen?

X-dagen är den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning. Efter x-dagen säljs aktien utan den rättighet att erhålla utdelning som tillhörde tidigare ägare. X-dagen är den första dagen efter avstämningsdagen, och den som köper aktien på eller efter x-dagen är inte berättigad till utdelningen. Om en investerare vill äga en aktie och samtidigt ha rätt till utdelningen bör man köpa aktien senast på dagen innan x-dagen.

När får man aktieutdelningen som varit?

Aktieutdelningen betalas ut till aktieägarna på utdelningsdagen, vilket är den dag som företaget har bestämt att betala utdelningen till aktieägarna. Utdelningsdagen bestäms vanligtvis av företagets styrelse och kan vara några veckor efter företagets årsstämma. Efter utdelningsdagen brukar det ta några dagar eller veckor för utdelningen att nå aktieägarnas konton, beroende på vilken bank eller mäklarfirma man har. I Sverige sker normalt utbetalningen av aktieutdelning automatiskt till aktieägarens konto via Euroclear Sweden AB, som är den svenska värdepapperscentralen. Om utdelningen inte syns på kontot efter några veckor kan det vara lämpligt att kontakta sin mäklare eller bank för att undersöka varför utdelningen inte har betalats ut.

Allmänt om aktieutdelning.

Aktieutdelning
När man handlar med aktier så innebär det att man blir aktieägare i ett bolag och man har då även rätt till en aktieutdelning. Aktieutdelningar görs antingen årsvis eller periodvis. För att räknas som aktieägare och få tillgång till utdelning så räcker det att man är registrerad aktieägare tre dagar innan en avstämning görs. Alla aktieägare i ett bolag har rätt till aktieutdelning oavsett hur mycket eller hur lite aktier man äger och oavsett hur länge man har ägt aktien. Förutom utbetalning av en del av bolagsvinsten så räknas också inlösen och återköp som aktieutdelning.
 
På börsen kan aktieutdelning variera mellan olika företag och sektorer. När man vill köpa aktier som ger utdelning är det viktigt att titta på företagets utdelningshistorik, utdelningsandel, och utdelningsavkastning i förhållande till priset på aktien. Man bör också överväga företagets finansiella hälsa, ledning, konkurrenssituation och framtida utsikter för att bedöma om utdelningen är hållbar på lång sikt. Det kan också vara viktigt att diversifiera portföljen med aktier från olika sektorer och regioner för att minska riskerna.
 
Utöver att undersöka enskilda företags utdelningspotential kan investerare också överväga att titta på utdelningsfonder eller ETF:er som innehåller aktier från flera företag som ger utdelning. Dessa fonder kan erbjuda en diversifierad portfölj av aktier som ger utdelning och kan vara ett bra alternativ för investerare som vill få utdelningsexponering utan att välja enskilda aktier. Det är också viktigt att komma ihåg att utdelningar är en av flera faktorer som kan påverka en akties totala avkastning, och investerare bör överväga både utdelning och kapitaltillväxt när man bedömer potentiella investeringar.
 

Vad är en aktieutdelning?

Aktieutdelning innebär att om man äger en viss del av bolagets aktier så får man ta del av en beslutad del av bolagets vinst under året. Har ett företag gått bra så får man högre utdelning. Skulle företaget inte ha gått enligt förväntan så kan det innebära att man inte får någon utdelning alls utan att aktierna faktiskt minskar i värde. För det mesta så tar man del av en kontant utdelning men ibland kan det även vara andra tillgångar i företaget som räknas som en aktieutdelning.
 

Skatt på aktieutdelning.

aktieutdelning
Preliminärskatt betalas på aktie och fondkonton. Har man däremot ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så dras ingen preliminärskatt om det är svenska aktier. Har man däremot utländska aktier så betalar man en preliminär skatt precis som på ett aktie eller fondkonto. Om man har sina utländska aktier på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så blir man istället debiterad en utländsk källskatt. Om det görs en automatisk avräkning på källskatten så betalas den tillbaka när Skatteverket har godkänt avräkningen. Den utländska källskatten skickas in som kontrolluppgift till Skatteverket och skall därför finnas förtryckt på din inkomstdeklaration.
 
 
 

När får man aktieutdelningen?

Aktieutdelningen brukar göras till aktieägarna tre bankdagar efter avstämningsdagen. Om utdelningen sker i Euro så kan det ta ett par extra bankdagar.
 

Vad är en årsstämma?

Årsstämma är den dag då bolagets styrelse samlas och tar beslut om det finns utrymme för en utdelning och hur stor utdelningen skall vara. Om man handlar aktier samma dag som årsstämman så har man rätt till en aktieutdelning så länge man äger aktien innan börsen stänger samma dag. Man måste alltså finnas med i aktieboken dagen innan x-dagen som normalt infaller dagen efter en Årsstämma.
 

Vad innebär X-dagen?

X-dagen betyder Exclusive dividend-day och betyder dagen utan utdelning. Man kan alltså handla aktien men man har då inte någon rätt till utdelning. Oftast så sjunker aktien denna dag med samma värde som utdelningen. Om en akties värde sjunker på x-dagen så bör man vara medveten om att även P/E-talet sjunker i aktien. P/E-talet står för price/earnings och är ett ekonomiskt begrepp som bland annat används i aktieanalyser. Man har däremot rätt att sälja en aktie på x-dagen så länge man ägde den innan börsen stängde på dagen för årsstämman.
 

Vad är skillnaden på årsstämma och avstämningsdag?

Årsstämma är alltså dagen då styrelsen tar beslut för en utdelning medan avstämningsdagen är dagen då EuroClear gör en kontroll vilka aktieägare som fanns innan x-dagen. Som det nämnts ovan så måste man äga aktien senast vid börsens stängning samma dag som årsstämman och för att kunna se alla aktieägare så har man en avstämningsdag tre bankdagar efter årsstämman. Avstämningsdagen är alltså till för att upptäcka de eftersläpningar som finns i systemet, framför allt om man har handlat med aktien under sista dagen.
 

5 punkter som är viktigt angående att köpa aktier som ger hög aktieutdelning

1. Utred företagets utdelningshistorik och utdelningsandel
När man köper aktier som ger hög aktieutdelning är det viktigt att utreda företagets utdelningshistorik och utdelningsandel. Genom att titta på företagets utdelningshistorik kan man bedöma hur stabilt företaget har betalat utdelning över tid och om utdelningen har ökat, minskat eller varit konstant. Utdelningsandelen visar hur stor del av företagets vinst som används för att betala utdelning till aktieägare.
 
En hög utdelningsandel kan vara positivt för investerare som söker en stabil avkastning på sina investeringar, men det är viktigt att överväga om företaget har tillräckligt med pengar för att investera i sin verksamhet och bibehålla en stabil utdelning på lång sikt.
 
2. Undersök företagets finansiella hälsa och framtidsutsikter
När man undersöker företagets finansiella hälsa och framtidsutsikter är det viktigt att analysera företagets intäkter, vinstmarginaler, skuldnivå och likvida medel. Om företaget har höga skulder och/eller låg likviditet kan det vara en varningssignal för att utdelningen kan vara hotad på lång sikt. En hög vinstmarginal och starka intäkter kan öka företagets förmåga att fortsätta betala utdelning.
 
Det är också viktigt att överväga företagets bransch och konkurrenssituation för att bedöma dess framtidsutsikter. Företag som verkar i branscher med hög tillväxt eller som har ett starkt konkurrensläge kan ha bättre chanser att fortsätta betala utdelning på lång sikt.
 
3.Bedöm företagets ledning och konkurrenssituation
Att bedöma företagets ledning och konkurrenssituation är en viktig del av att köpa aktier som ger hög aktieutdelning. En stark ledning med en tydlig strategi och en förmåga att fatta goda beslut kan öka företagets chanser att fortsätta betala utdelning på lång sikt. Företagets konkurrenssituation är också viktig att överväga, särskilt om det verkar i en bransch med många konkurrenter.
 
Om företaget har en stark position i branschen, kan det ha bättre chanser att bibehålla sin utdelning även om det uppstår svårigheter. Det är också viktigt att undersöka om företaget har en konkurrensfördel, som till exempel unika produkter eller tjänster, som kan hjälpa till att säkerställa dess framtid på lång sikt.
 
4. Diversifiera portföljen med aktier från olika sektorer och regioner
Att diversifiera portföljen med aktier från olika sektorer och regioner är en viktig del av att bygga en välbalanserad portfölj. Detta kan hjälpa till att minska risken genom att sprida investeringarna över olika typer av företag och marknader. Om investeringarna är för koncentrerade i en specifik sektor eller region kan portföljen vara mer sårbar för negativa händelser som påverkar just den sektorn eller regionen.
 
Genom att inkludera aktier från olika sektorer och regioner kan investerare minska risken och öka möjligheten till en stabil avkastning över tid. Det är också viktigt att överväga att inkludera olika typer av tillgångar i portföljen, till exempel obligationer eller råvaror, för att ytterligare minska risken.
 
5. Överväg att inkludera utdelningsfonder eller ETF:er för att få exponering mot flera företag som ger utdelning.
Att inkludera utdelningsfonder eller ETF:er i portföljen kan vara ett bra alternativ för investerare som vill få exponering mot flera företag som ger utdelning samtidigt. Dessa fonder kan erbjuda en diversifierad portfölj av aktier som ger utdelning och kan vara ett bra alternativ för investerare som vill minska risken genom att sprida investeringarna över flera företag och sektorer.
 
Utöver att inkludera utdelningsfonder eller ETF:er kan investerare också överväga att använda investeringsverktyg som screener för att söka efter aktier som ger hög aktieutdelning inom specifika sektorer eller regioner. Det är också viktigt att komma ihåg att utdelningar är en av flera faktorer som kan påverka en akties totala avkastning, och investerare bör överväga både utdelning och kapitaltillväxt när de bedömer potentiella investeringar.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Avanza samt Nordnet

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14