Spara i fonder

Det är alltid svårt att veta vilken sparform man ska välja för att få sina pengar att växa så mycket som möjligt. Man ska också överväga hur länge man vill binda sina pengar. I Sverige väljer många att spara i fonder i olika risknivåer och olika länge. En fond är en portfölj med värdepapper som kan bestå av obligationer, olika värdepapper och aktier både i Sverige och utlandet och ägs av de som investerar.
 

Här kan du köpa fonder

 

Avanza

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 0-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Störst i Sverige

Nordnet sparande

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 1-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Näst störst i Sverige

 
När man väljer att placera sina pengar i en fondportfölj så fördelas pengarna lika i de olika värdepapper som fonden äger. Det bästa alternativet är att spara i fonder varje månad eftersom kursen varierar mellan högt och lågt och då vet man att man även investerar när det är billigt. Enligt lag i Sverige så måste risken fördelas på minst 16 olika värdepapper i en värdepappersfond.
 

FAQ

Kan man förlora sina pengar i fonder?

Ja, det är möjligt att förlora pengar i fonder. Precis som med alla investeringar, innebär fondinvesteringar en viss risk, och det finns ingen garanti för att investeringen kommer att ge en vinst. Fondinvesteringar kan gå upp eller ned i värde beroende på utvecklingen på marknaden och de enskilda företagen som fonden investerar i. Riskerna varierar beroende på vilken typ av fond det gäller. Exempelvis kan aktiefonder ha högre risker än räntefonder eftersom de investerar i företagsaktier, vilket innebär att fondvärdet kan påverkas av företagens resultat och utveckling. Räntefonder, å andra sidan, investerar främst i räntebärande instrument och kan vara mindre riskfyllda men kan också påverkas av ränteförändringar.

Vilka fonder är bra att spara i?

Det finns ingen enkelt svar på vilka fonder som är bra att spara i, eftersom det beror på flera faktorer såsom personliga mål, risktolerans och investeringshorisont. Det finns dock några generella riktlinjer som man kan följa vid val av fonder:

Diversifiera portföljen: Det är viktigt att ha en diversifierad portfölj, vilket innebär att man sprider riskerna genom att investera i flera olika fonder eller tillgångsklasser, som exempelvis aktier, obligationer eller fastigheter.

Titta på fondens avkastning: Titta på fondens historiska avkastning och se till att den har presterat bra över en längre tidsperiod, inte bara under en kort period.

Avgiftsnivåer: Se till att fondens avgiftsnivåer är rimliga och inte påverkar för mycket av avkastningen.

Investeringsstrategi: Det är viktigt att välja en fond som passar ens investeringsstrategi. Det finns till exempel aktiefonder, räntefonder, branschfonder, temafonder och indexfonder, vilka alla har olika investeringsstrategier och risknivåer.

Fondens storlek: En fond med en stor tillgångsbas kan vara mer stabil än en mindre fond, eftersom den har bättre resurser och större likviditet.

Förvaltarens erfarenhet: Förvaltarens erfarenhet och kompetens är också en faktor som man bör titta på, då det kan påverka fondens avkastning.

Hur börjar man spara i fonder?

Att komma igång med att spara i fonder är relativt enkelt. Här är några viktiga steg att följa:

Sätt upp dina mål: Innan du börjar spara i fonder är det viktigt att sätta upp dina mål och bestämma varför du vill investera. Bestäm hur mycket du vill spara, på vilken tidsram och med vilken risknivå.

Utvärdera din risktolerans: Du bör även bestämma din risktolerans och vilken typ av fond som passar dig. Om du är villig att ta högre risker, kan en aktiefond vara ett alternativ. Om du är mer riskavert kan en räntefond eller en blandfond passa bättre.

Välj en lämplig fond: När du har bestämt dig för vilken typ av fond som passar dig, bör du utvärdera olika fonder och deras investeringsstrategier. Det är viktigt att titta på fondens historiska avkastning, dess avgiftsnivåer och dess storlek.

Öppna ett konto: Du kan öppna ett konto för fondsparande genom att kontakta en bank eller en fondkommissionär. Det går också att öppna ett konto online genom olika aktiemäklare eller fonder som Avanza, Nordnet eller Lysa.

Överför pengar till ditt sparande: När du har öppnat ditt fondsparande kan du lägga in pengar på ditt konto. Det går ofta att sätta upp en automatisk månadssparande.

Följ upp ditt sparande: Det är viktigt att följa upp ditt sparande och se till att du når dina mål. Du kan göra justeringar i ditt sparande om det behövs.

Spara i fonder eller aktier?

Beslutet om att spara i fonder eller aktier beror på flera faktorer, inklusive personliga mål, risktolerans, investeringshorisont och intresse. Här är några generella riktlinjer som kan hjälpa dig att välja mellan fonder och aktier:

Risknivå: Aktier anses generellt vara mer riskfyllda än fonder, eftersom de är mer känsliga för marknadsvolatilitet och kan ha högre svängningar i priserna. Om du har en högre risktolerans och är villig att ta högre risker, kan aktier vara ett alternativ.

Diversifiering: Fondinvesteringar ger möjlighet att sprida riskerna genom att investera i flera företag och/eller tillgångsklasser. Det kan minska riskerna och öka chanserna att göra en stabil avkastning på sikt. Aktier kan också vara diversifierade genom att investera i flera olika företag, men det kräver mer tid och kunskap.

Avkastningspotential: Aktier kan ha högre avkastningspotential än fonder, men det är också en högre risk för förlust. Fonder är vanligtvis mindre riskfyllda och kan ge en mer stabil avkastning, men med lägre avkastningspotential.

Tidsram: Om du har en kort investeringshorisont, kan det vara bättre att välja fonder, eftersom de kan ge en mer stabil avkastning över en kort tidsram. Om du har en lång investeringshorisont kan aktier vara ett alternativ, eftersom de har potential att öka i värde över tid.

Intresse och kunskap: Att investera i aktier kräver mer tid och kunskap om marknaden och enskilda företag. Om du har intresse och kunskap om marknaden och enskilda företag kan aktier vara ett bra alternativ. Om du inte har tid eller kunskap kan fonder vara en enklare och mer passande lösning.

Finns det fonder med utdelning?

Ja, det finns fonder som betalar utdelning till investerarna. Dessa kallas utdelningsfonder och är speciellt utformade för att ge utdelningar till investerare regelbundet.

Utdelningsfonder investerar oftast i företag som betalar utdelning till sina aktieägare och de flesta av dessa fonder innehåller vanligtvis aktier från stora och stabila företag som har en historik av att betala utdelning till sina aktieägare. Utdelningsfonder kan vara ett alternativ för investerare som söker en regelbunden inkomstström, särskilt för dem som vill undvika att sälja av sina tillgångar för att generera inkomster. Det är dock viktigt att notera att utdelningsfonder inte garanterar någon inkomstström och att utdelningar kan variera beroende på marknadsförhållandena och de enskilda företagens resultat.

Vilka fonder ska man undvika?

Det finns ingen enkel lista över fonder som man bör undvika, eftersom valet av fond beror på flera faktorer såsom personliga mål, risktolerans, investeringshorisont och så vidare. Men här är några allmänna riktlinjer som kan hjälpa dig att undvika dåliga fonder:

Fonder med höga avgifter: Fonder med höga avgifter kan påverka din avkastning negativt. Det är viktigt att undersöka fondens avgifter innan du investerar. Välj en fond med rimliga avgifter som inte påverkar din avkastning alltför mycket.

Fonder med stor förvaltar omsättning: Fonder som byter ut innehav ofta kan ha högre kostnader och kan påverka avkastningen. Det är viktigt att titta på fondens förvaltningsavgift och jämföra den med andra fonder med liknande investeringsstrategier.

Fonder med dålig historisk avkastning: Det är viktigt att titta på en fonds historiska avkastning, men också att tänka på att en bra historisk avkastning inte garanterar att fonden kommer att fortsätta att prestera bra i framtiden. Dåliga historiska resultat kan indikera att fondens investeringsstrategi inte fungerar.

Fonder med hög risknivå: Om du är en konservativ investerare, bör du undvika fonder med hög risknivå. Det är viktigt att titta på fondens investeringsstrategi och riskprofil, och välja en fond som passar din risktolerans.

Fonder med liten tillgångsbas: Fonder med en liten tillgångsbas kan ha högre kostnader och lägre likviditet, vilket kan påverka avkastningen negativt. Välj en fond med en tillräckligt stor tillgångsbas för att säkerställa att fonden har tillräckliga resurser för att hantera investeringarna.

Vilken fond ska jag spara i?

Spara i fonder
Först behöver man tänka på vad pengarna sparas till. Sparar man till barnen eller till pensionen som ligger långt fram i tiden eller sparar man till möbler, semester, renovering eller annat där pengarna skall användas inom en relativt snar framtid?
 
Ska man använda sina pengar ganska så snart så bör man spara i räntefonder och ska man spara under många år så bör man välja att spara i en stor del aktiefonder. Man kan också välja att ha en blandfond som då består av både aktiefonder och räntefonder. När man vet målet med sitt sparande så väljer man ut vilken typ av fond man ska spara i.
 

Hur börjar jag spara?

Det finns många olika hjälpverktyg på nätet för att komma igång eller så kan man också kontakta sin bank och få hjälp att komma igång med sitt sparande.
Vad mer ska man tänka på när man väljer fond?
Man bör jämföra vilken avkastning fonden eller fonderna ger och vilka avgifter de har.
 

Vad är avkastning?

Avkastning är den vinst eller förlust som en investering genererar under en viss tidsperiod. Avkastning mäts vanligtvis i procent, och beräknas genom att dividera den faktiska vinsten eller förlusten med den ursprungliga investeringen.
 
Till exempel, om en investering på 10 000 kr ökar i värde till 11 000 kr efter ett år, så är avkastningen 10% (dvs. 1000 kr ökning i värde dividerat med den ursprungliga investeringen på 10 000 kr).
 
Avkastning kan variera beroende på olika faktorer som marknadsförhållanden, investeringsstrategier, och risknivåer. Det är viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, och det finns alltid en viss risk för förlust vid investeringar.

För att göra en rättvis bedömning av en investerings avkastning är det viktigt att titta på avkastningen över en längre tidsperiod, och jämföra den med avkastningen för liknande investeringar.
 

Tips om hur man kan hitta de bästa fonderna

Att hitta de bästa fonderna kan vara utmanande, men här listar vi några bra tips som kan hjälpa dig att komma igång:

1. ✓ Att göra grundlig forskning om en fond och dess investeringsstrategi är en av de viktigaste stegen för att hitta de bästa fonderna.
Historisk avkastning: Titta på fondens historiska avkastning över en längre tidsperiod för att se hur fonden har presterat i olika marknadsförhållanden. Det är viktigt att tänka på att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat, men det kan ge en uppfattning om fondens potential att generera avkastning.
 
Risknivå: Titta på fondens risknivå, som mäts vanligtvis genom volatilitet eller standardavvikelse. En högre volatilitet innebär vanligtvis högre risker. Det är viktigt att välja en fond som passar din risktolerans och investeringshorisont.
 
Avgiftsnivå: Titta på fondens avgiftsnivå, inklusive förvaltningsavgift och andra avgifter som kan påverka din avkastning. Det är viktigt att välja en fond med rimliga avgifter som inte påverkar din avkastning alltför mycket.
 
Tillgångsbas: Titta på fondens tillgångsbas och dess storlek. En större fond kan ha fördelar som lägre kostnader och bättre likviditet, men det är också viktigt att välja en fond som inte är för stor för att ha en flexibel investeringsstrategi.
 
Investeringsstrategi: Titta på fondens investeringsstrategi och hur den passar dina mål och risktolerans. En fond kan investera i en specifik sektor, en viss region eller en viss tillgångsklass, och det är viktigt att välja en fond med en strategi som passar din portfölj.
 
Att göra grundlig forskning om en fond och dess investeringsstrategi kan ta tid och kräva kunskap om finansmarknaden, men det är en viktig investering för att hitta de bästa fonderna.
 
2. ✓ Att jämföra olika fonder är en viktig del av att hitta de bästa fonderna för dina investeringsmål.
Investeringstyp: Fonder kan investera i olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, råvaror eller fastigheter. Tänk på din portfölj och välj en fond som passar din risktolerans och investeringshorisont.

Riskprofil: Fonder kan ha olika riskprofiler beroende på deras investeringsstrategi och tillgångsklass. Titta på fondens historiska avkastning och risknivå för att bedöma om fonden passar din portfölj.
 
Avgifter: Fonder har olika avgifter, inklusive förvaltningsavgift, transaktionsavgifter och andra kostnader. Titta på fondens avgifter och jämför med andra fonder med liknande investeringsstrategier för att hitta en fond med rimliga avgifter.
 
Förvaltare: Titta på fondförvaltarens erfarenhet och prestationer för att bedöma om hen har kompetensen att hantera fonden och dess investeringar.
 
Fondens storlek: Fondens storlek kan påverka dess avgiftsnivå, likviditet och investeringsstrategi. Titta på fondens storlek och jämför med andra fonder för att hitta en fond som har en tillräckligt stor tillgångsbas för att säkerställa att fonden har tillräckliga resurser för att hantera investeringarna.
 
Historisk avkastning: Titta på fondens historiska avkastning över en längre tidsperiod för att se hur fonden har presterat i olika marknadsförhållanden. Det är viktigt att tänka på att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat, men det kan ge en uppfattning om fondens potential att generera avkastning.
 
3. ✓ Att välja en diversifierad portfölj är en viktig faktor för att hitta de bästa fonderna. En diversifierad portfölj kan minska riskerna och öka chanserna att göra en stabil avkastning på sikt.
 
Tillgångsklasser: En diversifierad portfölj bör innehålla olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, råvaror och fastigheter. Dessa tillgångsklasser har olika risk- och avkastningsprofiler, och genom att sprida din portfölj över olika tillgångsklasser kan du minska risken och öka chanserna att göra en stabil avkastning.
 
Geografisk spridning: En diversifierad portfölj bör också innehålla investeringar i olika regioner och länder. Genom att sprida din portfölj över olika geografiska regioner kan du minska risken genom att sprida din exponering mot olika marknadsförhållanden.
 
Investeringsstil: En diversifierad portfölj bör också innehålla olika investeringsstilar, såsom tillväxt- eller värdeinvesteringar. Detta kan bidra till att minska risken och öka chanserna till god avkastning på sikt.
 
Flera fonder: Att välja flera fonder med olika investeringsstrategier och tillgångsklasser kan vara en effektiv strategi för att skapa en diversifierad portfölj. Genom att välja flera fonder kan du minska risken och öka chanserna till god avkastning på sikt.
 
4. ✓ Att titta på fondförvaltaren är en viktig faktor när man väljer de bästa fonderna. Fondförvaltaren har en viktig roll i att hantera fonden och dess investeringar, och en erfaren och kompetent fondförvaltare kan bidra till god avkastning på sikt.
 
Erfarenhet: Titta på fondförvaltarens erfarenhet inom finansbranschen och i att förvalta fonder. En fondförvaltare med många års erfarenhet och en framgångsrik karriär kan ha den kompetens som krävs för att hantera fonden och dess investeringar på ett effektivt sätt.
 
Utbildning: Titta på fondförvaltarens utbildningsbakgrund, som kan ge en uppfattning om hen har den nödvändiga kunskapen inom ekonomi, finansiering och investeringar.
 
Tidigare prestation: Titta på fondförvaltarens tidigare prestationer för att bedöma om hen har den förmågan att generera god avkastning på fonden. Det är viktigt att titta på fondförvaltarens prestationer över en längre tidsperiod, och att jämföra med andra fondförvaltare inom samma investeringsområde.
 
Investeringsfilosofi: Titta på fondförvaltarens investeringsfilosofi och hur den stämmer överens med dina egna investeringsmål och risktolerans. En fondförvaltare med en investeringsfilosofi som passar din portfölj kan ha större chans att generera god avkastning.
 
Kommunikation: Titta på fondförvaltarens kommunikationsförmåga och hur hen informerar om fondens prestationer, investeringsbeslut och annan relevant information. En fondförvaltare som kommunicerar på ett öppet och transparent sätt kan ge större förtroende för fonden och dess investeringar.
 

Vilka olika fondtyper finns det?

Fond
Här är en snabb översikt över de vanligaste fondtyperna:
 
Aktiefonder: Aktiefonder investerar i aktier, vilket kan ge högre avkastning på sikt men också högre risker. Aktiefonder kan vara inriktade på en specifik sektor, region eller marknad.
 
Obligationsfonder: Obligationsfonder investerar i obligationer, vilket ger lägre risker men också lägre avkastning. Obligationsfonder kan vara inriktade på olika kreditkvaliteter eller löptider.
 
Blandfonder: Blandfonder investerar i både aktier och obligationer, vilket ger en balans mellan högre avkastning och lägre risker. Blandfonder kan vara inriktade på olika andelar av aktier och obligationer.
 
Indexfonder: Indexfonder följer en viss index, såsom OMXS30 eller S&P 500, och ger en avkastning som speglar indexet. Indexfonder har vanligtvis låga avgifter och kan vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att investera i aktiemarknaden.
 
Råvarufonder: Råvarufonder investerar i råvaror, såsom olja, guld eller jordbruksprodukter. Råvarufonder kan vara inriktade på en specifik råvara eller en bred korg av råvaror.
 
Fastighetsfonder: Fastighetsfonder investerar i fastigheter, såsom bostäder eller kommersiella fastigheter. Fastighetsfonder kan ge en stabil avkastning genom uthyrning eller fastighetsförsäljning.
 
Hedgefonder: Hedgefonder är mer komplexa investeringsprodukter som använder avancerade strategier för att generera avkastning. Hedgefonder kan ha högre risker och högre avgifter än andra fondtyper.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Aktiespararna samt Pensionsmyndigheten

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14